№ уроку

Тема, зміст уроку

Кількість уроків

1. Вступ (2 год)

1

Цілі та завдання курсу. Бізнес-етикет і ділове мовлення Правила безпечної роботи з технічними засобами. Захист здоров'я користувача електронних засобів. Облаштування комп'ютеризованого робочого місця. Периферійні пристрої персонального комп'ютера.

1

2

Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів. Ознаки несправності комп'ютера. Візуальні способи виявлення несправностей. Ді­агностування програмного забезпечення та електронних вуз­лів комп'ютера. Робота з клавіатурним тренажером, тренажером миші.

Практична робота №1 «Діагностування комп'ютера та інформаційно-комунікаційних засобів»

1

2. Документи, їх створення та вимоги до них (2 год)

3

Нормативно-правова база. Основи комп'ютерного діловод­ства. Типи документів: паперовий та електронний. Зміст та форма документа. Вимоги до тексту документів. Оформлен­ня сторінки. Структура документа. Поняття звичайного та складного документа. Гіпертекст.

1

4

Практична робота  №2  « Основи роботи з діловими докумен­тами»

1

3. Класифікація комп'ютерних програм (3 год)

5

Класифікація комп'ютерних програм . Основні принципи інсталяції комп'ютерних програм. Інсталяція офіс­них програмних пакетів та їх складових. Поняття про драйвер, класифікація драйверів. Інсталяція драйверів окремих пристроїв периферійного обладнання.

Практична робота №3  « Інсталяція та деінсталяція офіс­них програмних пакетів та драйверів»

1

6

Особливості інсталяції операційних систем

1

7

Тематична атестація з теми «Вступ. Документи, їх створення та вимоги до них. Класифікація комп'ютерних програм» (КР№1)

1

4. Комп'ютер як основне знаряддя праці у сучасному діловодстві (3 год)

8

4.1. Загальні характеристики програмних продуктів для середовища Windows

Керування комп'ютером з використанням засобів операцій­ної системи. Операційна система Microsoft Windows, визна­чення та призначення. Поняття вікон, типи вікон. Настрою­вання нових панелей для користувача ПК.

1

9

4.2. Файлова система.

Принцип зберігання інформації в персональному комп'ютері.

Управління файловою системою - копіювання, переміщення, вилучення файлів. Управління файловою системою - перенесення даних з одного комп'ютера на інший.

1

10

Практична робота №4 «Керування комп'ютером засобами операційної системи, використання засобів управління файловою системою»

1

5. Структура пакета Microsoft Office (5 год)

11

Склад і призначення програмних продуктів Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point). Подання та опрацювання документів засобами комп'ютера та інформаційно-комуніка­ційних засобів

1

12

5.1. Текстове подання інформації. Робота з клавіатурним тренажером. Введення тексту

Практична робота №5  «Використання засобів текстового подання інформації»

1

13

5.2. Графічне подання інформації.

Практична робота №6 Використання засобів графічного подання інформації.

1

14

5.3. Спільні для програм Microsoft Office засоби управління

Практична робота № 7 Використання спільних для при­кладних програм засобів форматування та редагування даних

1

15

Тематична атестація з теми «Комп’ютер як основне знаряддя праці у сучасному діловодстві, структура пакета Microsoft Office» (КР№2)

1

16

Повторення вивченого у І семестрі. Проведення тестування. (КР№3)(Резервний урок)

 

6. Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства (17 год)

17

6.1. Основні характеристики текстового редактора Microsoft Word

Вікно текстового процесора Word. Особливості будови вікна Word, призначення області завдань.

1

18

Правила набору тексту. Робота з тренажером «Редагування тексту»

1

19

Використання меню Сер­віс/Параметри, Сервіс/Мова, Вікно.

1

20

Практична робота № 8  Підготовка текстового редактора до роботи.

1

21

6.2. Створення простого документа

Засоби зберігання, редагування, форматування та друкування тексту документа. Використання меню Файл, Правка та Ви­гляд.

1

22

Застосування засобів контекстного меню та попередньо­го перегляду документа.

1

23

Практична робота № 9  Створення простого текстового документа.

1

24

6.3. Форматування тексту документа з використанням засобів меню Формат

Засоби форматування абзаців, нумерації абзаців і рядків, ви­користання стилів

1

25

Форматування символів, тексту в колон­ки, змінення регістра. Використання меню Вставка.

1

26

Практична робота №10 Створення текстового документа з використанням стилів, засобів нумерації, вставки символів, об'єктів і колонок. (КР№4) Тематичне оцінювання

1

27

6.4. Додавання таблиць у текстовий документ

Засоби створення та редагування простих і складних таб­лиць, форматування тексту в таблицях, сортування й розмі­щення. Перетворення таблиці на текст і тексту на таблицю.

1

28

Робота з таблицями.

1

29

Практична робота №11  Додавання таблиць в текстовий документ.

1

30

6.5. Створення великого (складного) документа засобами текстового процесора MS Word

Застосування стилів та шаблонів, додавання посилань (Вставка / Посилання).

1

31

Засоби побудови змісту, засоби розташуван­ня тексту на сторінці (Файл/Параметри сторінки/Макет).

1

32

Практична робота №12  Створення складного документа.

1

33

Тематична атестація з теми «Текстовий редактор Microsoft Word як інструмент сучасного діловодства» (КР№5)

1

34

Повторення вивченого у ІІ семестрі. (Резервний урок) (КР№6)

1

35

Повторення вивченого за навчальний рік. (Резервний урок)

1

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво