№ з/п

Тема уроку

Основи алгоритмізації та програмування

Розділ І. Методи побудови алгоритмів

Тема 1. Структури даних. (4 год)

 1.  

Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі .

Поняття структур даних.

 1.  

Проста змінна. Масив.

 1.  

Стек.

Практична робота № 1. «Використання стеку»

 1.  

Черга.

Практична робота № 2. «Робота з чергою»

Тема 2.  Основи теорії графів. (10 год)

 1.  

Основні поняття теорії графів.

 1.  

Практична робота № 3. «Основні поняття теорії графів»

 1.  

Способи представлення графів.

 1.  

Практична робота № 4. «Способи подання графів»

 1.  

Пошук у ширину та глибину.

 1.  

Лабораторна робота № 1. «Пошук у ширину та глибину»

 1.  

Визначення найкоротшого шляху в графі.

 1.  

Лабораторна робота № 2. «Визначення найкоротшого шляху в графі»

 1.  

Алгоритм Дейкстри, алгоритм Флойда-Уоршелла.

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №1)

Тема 3. Елементи обчислювальної геометрії (8 год)

 1.  

Векторний добуток.

 1.  

Напрямок повороту.

 1.  

Визначення площі многокутника.

 1.  

Визначення площі многокутника.

 1.  

Лабораторна робота № 3. «Векторний добуток, напрямок повороту вектора, визначення площі многокутника»

 1.  

Побудова опуклої оболонки.

 1.  

Лабораторна робота № 4. «Побудова опуклої оболонки»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №2)

Розділ ІІ. Основи об’єктно-орієнтованого проектування

Тема 4. Проектування об’єктна-орієнтованої архітектури. (4 год)

 1.  

Об’єкти та класи у програмуванні. Атрибути та методи класів.

 1.  

Успадкування класів, асоціація і її різновиди.

 1.  

Проектування об’єктно-орієнтованої архітектури об’єктна-орієнтованою мовою програмування.

 1.  

Лабораторна робота № 5. «Проектування об’єктна-орієнтованої архітектури»

Тема 5. Проектування поведінки програм. (6 год)

 1.  

Проектування програмної логіки за допомогою діаграм діяльності мови UML.

 1.  

Практична робота № 5. «Проектування програмної логіки»

 1.  

Проектування об’єктної взаємодії за допомогою діаграм послідовностей мови UML.

 1.  

Практична робота № 6. «Проектування об’єктної взаємодії»

Створення простих об’єктно-орієнтованих програм на основі візуального моделювання.

 1.  

Лабораторна робота № 6. «Розробка об’єктно-орієнтованої програми»

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №3)

 1.  

Підсумок І семестру (Контрольна роб. №4)

Тема 6. Графіка у мові об’єктно-орієнтованого програмування. (8 год)

 1.  

Об’єкти та компоненти мови програмування для відображення файлів з зображенням.

 1.  

Методи для креслення графічних примітивів.

 1.  

Розв'язування завдань щодо побудови графічних зображень.

 1.  

Практична робота № 7. «Створення зображень за допомогою графічних примітивів»

 1.  

Побудова графіка функції.

 1.  

Розв'язування завдань на побудову графіків функцій.

 1.  

Лабораторна робота № 7. «Створення графіка функції»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №5)

Тема 7. Мультимедійні можливості об’єктно-орієнтованої мови програмування

(8 год)

 1.  

Можливості та властивості компонентів для реалізації мультимедійних можливостей мови програмування.

 1.  

Практична робота № 8. «Відтворення анімації, відео файлів, звуку»

 1.  

Створення довідкової системи програми.

 1.  

Практична робота № 9. «Створення довідкової системи»

 1.  

Поповнення власної бібліотеки навчальних завдань.

 1.  

Поповнення власної бібліотеки навчальних завдань.

 1.  

Лабораторна робота № 8. «Створення власного проекту з використанням анімації, відео файлів, звуку»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №6)

Тема 8. Макроси. Створення макросів в офісних програмах. (5 год)

 1.  

Створення макросів за допомогою VBA  з використанням розгалужень, циклів, масивів у середовищі Excel.

 1.  

Використання у документах Word  об’єктів для обробки фрагментів тексту, абзаців, речень.

 1.  

Стандартні функції VBA для символьних змінних.

 1.  

Створення макросів за допомогою VBA  у середовищах Word та PowerPoint.

 1.  

Лабораторна робота № 9. «Автоматизація роботи з офісними програмами за допомогою VBA»

Тема 9. Комп’ютерна модель фізичного процесу. (6 год)

 1.  

Комп'ютерне імітаційне моделювання.

 1.  

Моделювання фізичного експерименту.

 1.  

Опис фізичних процесів, математичні співвідношення, що використовуються в моделі.

 1.  

Математична модель. Стохастичні процеси.

 1.  

Розробка програми моделювання.

 1.  

Практична робота № 10. «Виконання проекту»

 1.  

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №7)

Тема 10. Статистичний аналіз економічних часових рядів. (2 год)

 1.  

Статистичний аналіз економічних процесів з використанням часових рядів.

 1.  

Практична робота № 11. «Виконання проекту»

Тема 11. Використання веб-технологій для створення підсумкового звіту. (7 год)

 1.  

Портфоліо та його складові.

 1.  

Створення веб-сайту з попередніми проектами, що буде містити інформацію про команду учнів та проекти.

 1.  

Вимоги до сайту.

 1.  

Оптимізація зображень, система навігації.

 1.  

Інформаційне наповнення сайту

 1.  

Практична робота № 12. «Виконання проекту».

Узагальнення та систематизація знань (Контрольна роб. №8)

 1.  

Підсумковий урок за ІІ семестр (Контрольна роб. №9)

 1.  

Підсумок за рік

 

 

Календарне планування уроків основ комп’ютерного набору в 11 класі

1. Електронні таблиці в Microsoft Excel (5 год.)

1

Будова вікна Excel, його особливості. Настроювання
вікна засобами Сервіс/Параметри

Використання меню Файл, Правка, Вигляд. Створення ро­бочих аркушів (таблиць). Набір тексту, чисел та формул.  По­няття логічного завдання. Зміна кількості робочих аркушів Редагування робочих аркушів.

Практична робота №1. Створення таблиці в Excel.

1

2

Редагування текстів і цифр у комірках
Використання меню Вставка та засобів контекстного меню Настроювання розрядності подання числових значень Копіювання, вирізання та вставка даних робочого аркуша.

Редагування на робочих аркушах. Копіювання та переміщення. Створення послідовностей.

  Практична робота №2. Редагування таблиці.

1

3

Використання команди Спеціальна вставка. Вставка графічних об'єктів і робота з ними

Методи вставки графічних об'єктів на аркуш. Редагування гра­фічних об’єктів.

Використання формул і функцій. Уведення і ре­дагування формул. Використання функцій (CP. ЗНАЧ МИН МАКС, СУММ тощо).

Практична робота №3. Використання формул і функцій у таблиці.

1

4

   Створення та друк звітів і діаграм

Створення діаграм за допомогою майстра діаграм. Зміна ви­гляду діаграми. Розміщення діаграм на окремих аркушах Встановлення параметрів діаграми.

 Практична робота №4. Створення діаграми на базі таблиці.

1

5

Тематична атестація з теми «Електронні таблиці в Microsoft Excel»

КР№1

1

2. Периферійні пристрої (4 год)

7

Принтери

Пристрої для створення паперових копій. Класифікація принтерів та ксероксів. Засоби телекомунікації: модем, факс-модем, програмно-апаратні засоби для забезпечення телефонного зв'язку. Мультимедійне обладнання. Типи муль­тимедійного обладнання.

Використання засобів телекомуні­кації в діловодстві.

Практична робота № 5. Використання засобів телекомуні­кації в діловодстві.

1

8

      Сканування

Класифікація та основні технічні характеристики сканерів.

Використання сканерів. Уведення даних з паперових копій. Програмне забезпечення сканування.

Практична робота №6. Сканування документів, їх редагу­вання.

1

3. Засоби телекомунікації (3 год)

9

Мережне апаратне та програмне забезпечення. Технічні та організаційні особливості використання мереж. Класифікація комп'ютерних мереж. Ознайомлення з глобальною мережею та її сервісами. Пошук документів у мережі.

Практична робота №7. Служби мережі Інтернет. Цілеспрямований пошук інформа­ції в Інтернеті, збереження та редагування документів.

1

10

Тематична атестація з теми «Периферійні пристрої . Засоби телекомунікації»

1

4. Архівування файлів (2 год)

11

Принципи та алгоритми стиснення даних. Архівування та розархівування. Типи програм-архіваторів і робота з ними.

Практична робота8. Архівування даних (файлів, папок).

1

5. Удосконалення вмінь працювати за комп'ютером (4 год)

12

Друкування файлів засобами операційної системи.
Програми для друкування файлів

Практична робота9. Друкування створених докумен­тів із різних програм.

1

13

Робота з файлами.

Створення записів, які полегшують пошук та ідентифікацію файлів. Використання засобу Властивості для ідентифікації файлів.

Практична робота № 10 Встановлення властивостей ство­рених документів.

1

14

       Захист файлів від знищення, відкриття, занесення даних

Практична робота № 11  Встановлення захисту створених документів.

1

15

Використання програм-перекладачів.  Практична робота № 11.4. Переклад створеного документа російською та англійською мовами, редагування документів. КР№2

1

16

Тематична атестація за І с. КР№3

1

6. Програми для ділового спілкування та планування діяльності ( 10 год.)

17

Призначення програми, основні поняття, особливості будо­ви вікна програми, папки та їх призначення. Настроювання вікна засобами команд Вигляд і Сервіс/Параметри. Викори­стання спільних для всіх папок засобів (оцінка До виконан­ня, сортування, перегляд, категорії).

 Засоби створення, редагування та відправлення повідомлень електронної пошти

Встановлення параметрів вихідних повідомлень (оцінка До виконання, важливість, вибір формату), створення чер­нетки. Друкування відправлених повідомлень, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 12. Створення та відправлення пові­домлення.

 

1

18

  Засоби організації та управління папки Вхідні

Організація надходження повідомлень, встановлення пара­метрів перегляду, виконання пошуку загублених повідом­лень. Установлення оцінки До виконання, сортування отри­маних повідомлень. Друкування отриманих повідомлень вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, викори­стання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 13 Робота з отриманими повідомлен­нями.

 

1

19

 Організаційна робота з контактами

Призначення елементів форми Контакт, використання кате­горій встановлення зв'язку з контактом засобами форми Кон­такт встановлення позначки До виконання. Засоби перегляду списку контактів, сортування. Друкування списку контактів або даних контакту, вибір стиля, додавання колонтитулів, ви­користання засобу Попередній перегляд. Створення списків розсилки, додавання та вилучення контактів. Використання адресної книги.

Практична робота №14  Створення та редагування кон­тактів. Створення списку розсилки.

1

20

 Засоби організації та управління папки Вихідні

Приєднання файлів до вихідного повідомлення, приєднання гіперпосилання, створення та вставка електронного підпису. Поняття маршрутного файлу, його використання. Застосу­вання засобів текстового процесора Microsoft Word для ство­рення маршрутного файлу. Використання засобів електрон­ної пошти для роботи з відправленими повідомленнями.

Практична робота № 15. Створення повідомлення, яке має електронний підпис, гіперпосилання та приєднаний до­кумент

Практична робота № 16. Створення маршрутного файлу.

1

21

Застосування засобів Щоденник і Нотатки в діловодстві

Будова вікна Щоденник, його настроювання, стеження за ро­ботою в офісі засобами Щоденник. Застосування нотаток для нагадування про події. Засоби створення, редагування та вида­лення. Друкування списку, вибір стиля друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

Практична робота № 17 Відстеження подій засобами Щоденник.

Нагадування про події з викори­станням засобу Нотатки.

1

22

Використання засобу Завдання в діловодстві

Будова вікна, встановлення параметрів завдання, типи зав­дань, поняття повторюваного завдання, використання завдання групою, призначення відповідального. Використання за­собу Зустріч для проведення зборів із застосуванням засобів мережі. Використання засобу Доручення для передавання доручень засобами мережі. Основи календарного плануван­ня. Будова вікна Календар, запис подій на визначену дату та час, пошук подій, позначення подій, перехід до певної дати та дня тижня. Друкування, вибір стилю друкування, додавання колонтитулів, використання засобу Попередній перегляд.

1

23

Практична робота № 18. Створення завдання з призначен­ням відповідального, встановлення відмітки До виконання. Проведення зборів з викори­станням засобу Зустріч. Призначення Доручення засо­бами мережі з приєднанням документу, встановлення термі­нів виконання

 

1

24

Управління файлами і захист файлів

Застосування засобів меню Сервіс/Параметри/Безпека. Шифрування повідомлень, які відправляються. Отримання, використання та застосування цифрових підписів. Відмін­ність між цифровим та електронним підписом. Засоби архівування даних програми Outlook. Архівація даних за умов­чанням.

1

25

Практична робота № 19. Шифрування повідомлення, яке відправляється з використанням цифрового підпису. Архівація папок.

1

26

Тематична атестація з теми «Програми для  ділового спілкування та планування діяльності» КР№4

1

7. Виявлення та усунення пошкоджень дисків. Захист даних від комп'ютерних вірусів (2 год)

27

Програми обслуговування дисків. Лікування дисків та дискет програмними продуктами. Комп'ю­терні віруси. Програми боротьби з комп'ю­терними вірусами. Особливості роботи з антивірусними про­грамами.

1

28

Практична робота №20. Застосування антивірусних програм для перевірки локальних дисків.

 

1

8. Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами (5 год)

30

Електрографічне копіювання

Робота на ксероксі. Встановлення параметрів ксерокопію­вання. Комплекси форматного повноколірного друку. Ризографія.

Практична робота21. Ксерокопіювання друкованого документа.

1

31

Представницьке оформлення документів. Проведен­ня презентацій. Техніка для проведення презентацій

Практична робота М 22. Підготовка презентаційного захо­ду та його комп'ютерне супроводження.

1

32

Степлери. Брошуратори. Термобіндери. Ламінатори. Плотери. Засоби зберігання і перенесення інформації

Практична робота№ 23. Застосування засобів післядрукового опрацювання документів.

1

33

Методи захисту конфіденційної інформації. Комер­ційна таємниця та її захист технічними засобами

Практична робота № 24. Використання засобів захисту документів Тематична атестація з теми Додаткові технічні пристрої та технології для роботи з документами КР№5

1

34

Повторення вивченого у ІІ семестрі. Проведення тестування. (Резервний урок) КР№6

1

35

Повторення вивченого за рік. (Резервний урок) КР№7

1

Підготовка до ЗНО
Школи Здолбунівщини
Це цікаво